354097736991500

Játékszabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője a Dr. Torzsa Péter Bt. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.) (a továbbiakban: „Szervező”)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, a 4. pontban foglaltak szerint. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezővel közvetlenül kapcsolatban álló cégek, társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama A Játékosoknak a játékba kerülésre 2024. 03.02-án 11:00 órától 2024. 04.01. 23:59-ig van lehetősége.

4. A nyereményjáték menete A játékkiírást a Budai Magánorvosi Centrum facebook oldalán poszt formátumban tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2024.03.02-án közzétett poszt szövegének megfelelően kommentben válaszoljon helyesen a feltett kérdésre a facebook poszt alá. A nyeremény sorsolására 2024.04.02-án 12.00 órakor kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki és 1 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható. Amennyiben a privát üzenetben kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy a kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre. A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa bemutatásával, legkésőbb az adatai megküldésétől számított 30 napon belül jelentkezhet személyesen a szervező székhelyén (1117 Budapest, Fehérvári út 82.). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes átvételi határideje az értesítésétől számított 30 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

5. A nyeremény 1 db DEXA – Csontsűrűség mérés, osteoporosis vizsgálata

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról A Játék hivatalos játékszabályzata elérhető a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán. A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: infó e-mail cím: info@budaimaganrendelo.hu

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok. Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Dr. Torzsa Péter Bt. Elérhetősége: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.; e-mail: info@budaimaganrendelo.hu Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személy részére nem átadhatók, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad. Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán: a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon. A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti. A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk. A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2024. 03.01.

Dr. Torzsa Péter Bt. Szervező